ชื่อ-สกุล : มิสกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...