ชื่อ-สกุล : มิสณัฐกฤตา ทองใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...