ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม

สังกัดหน่วยงาน : งานเบเกอรี่ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...