ชื่อ-สกุล : ม.แหลมทอง รัตนสมัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศบ ( มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...