ชื่อ-สกุล : ม.อัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศบ. ปริญญาโท ศศบ. SOLA ( วิทยาลัยแสงธรรม / มหาวิทยาชันวัตร )

more...