ชื่อ-สกุล : มิสศรุดา ปัญญานิมิต

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานรับ-จ่ายเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ )

more...