ชื่อ-สกุล : มิสธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัต

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( ราชภัฎสวนดุสิต )

more...