ชื่อ-สกุล : มิสพูนศรี ลิมปนะพฤกษ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...