ชื่อ-สกุล : ม.ณัฏฐวุฒิ ทองคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...