ชื่อ-สกุล : มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...