ชื่อ-สกุล : ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสาขาช่างอุตสาหกรรม ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...