ชื่อ-สกุล : มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มวิชาศิลปะ , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...