ชื่อ-สกุล : มิสพิชชญามญช์ ชันแสง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...