ชื่อ-สกุล : มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี )

more...