ชื่อ-สกุล : ม.กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศึกษาศาสตร์(พลศึกษา) ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) )

more...