ชื่อ-สกุล : มิสจุฬารัตน์ สมทอง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching) , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม.(การประถมศึกษา) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...