ชื่อ-สกุล : มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ )

more...