ชื่อ-สกุล : ม.จงดี สินบูรพา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาตร์บัณฑิต (ศษบ.) ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

more...