ชื่อ-สกุล : ม.ธีระพล สุนทรกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ )

more...