ชื่อ-สกุล : มิสวิไลพร ศิลางาม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานวัดผลและวิจัย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...