ชื่อ-สกุล : มิสขวัญตา ทุมวงษ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง )

more...