ชื่อ-สกุล : มิสสุพัดชา ชันแสง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

more...