ชื่อ-สกุล : มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานวัดผลและวิจัย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...