ชื่อ-สกุล : มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร )

more...