ชื่อ-สกุล : มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

more...