ชื่อ-สกุล : ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( บัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร )

more...