ชื่อ-สกุล : มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...