ชื่อ-สกุล : ม.นิวัติ แซ่ลี้

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ )

more...