ชื่อ-สกุล : มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มห่วิทยาลัยธนบุรี )

more...