ชื่อ-สกุล : ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วทบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

more...