ชื่อ-สกุล : ม.มนัสนันท์ คำทวี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ )

more...