ชื่อ-สกุล : มิสปิ่นรักษ์ รุ่งเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

more...