ชื่อ-สกุล : มิสธนวรรณ ยั่งยืน

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

more...