ชื่อ-สกุล : ม.กิตติพันธ์ ผลอินทร์หอม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน )

more...