ชื่อ-สกุล : ม.สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.ม. (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ( มหาวิทยาลัยมหิดล )

more...