ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐชนน ปัญญาชัยรักษา

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต B.A. English for International Communication (EIC) ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...