ชื่อ-สกุล : มิสบุญญาพร ภูศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

more...