ชื่อ-สกุล : ม.กำธร จรูญเลิศกิจจา

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...