ชื่อ-สกุล : มิสนิตยา โสดา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานวัดผลและวิจัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...