ชื่อ-สกุล : มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...