ชื่อ-สกุล : มิสจิฎาภา จิ๋วเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

more...