ชื่อ-สกุล : มิสรัตนา แพรทรายสงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...