ชื่อ-สกุล : ภ.อรุณ เมธเศรษฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( Indiana State University USA )

more...