ชื่อ-สกุล : ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) ( มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...