รหัสประจำตัว : 10069

ชื่อ-สกุล : ม.จรัญ น้อยอิ่ม

ฉายา : อ๋อย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...