ชื่อ-สกุล : มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ , งานทะเบียนนักเรียน , งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ , งานรับ-จ่ายเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ , งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ , งานสารบรรณ , งานบริหารแผนกการเงิน , งานบริหารแผนกธุรการ , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาการจัดการ ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร )

more...