ชื่อ-สกุล : มิสจิราพร คุณาบุตร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...