รหัสประจำตัว : 10088

ชื่อ-สกุล : มิสอรชร จันทรฉาย

ฉายา : อ้อย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอนามัยโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ ( คบ.) ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...