ชื่อ-สกุล : มิสรื่นจิต ใจมั่น

สังกัดหน่วยงาน : กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานอภิบาลโรงเรียน , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ , งานนโยบายและแผน , งานบุคคล , งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์ , งานประกันคุณภาพ , งานวิเทศสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...