รหัสประจำตัว : 10099

ชื่อ-สกุล : มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ

ฉายา : ตุ๊ก

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...