ชื่อ-สกุล : มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร )

more...